Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)

Naziv operacije: Digitalna transformacija podjetja PVC NAGODE d.o.o.

Čas izvajanja: 10.12.2021 do 30.09.2022

Glavni namen/cilj operacije: V sklopu javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU) razpisanega s strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo je podjetje PVC Nagode d.o.o uspešno pridobilo sredstva za sofinanciranje operacije »Digitalna transformacija podjetja PVC NAGODE d.o.o.«. Namen operacije je spodbuditi rast in razvoj podjetja in odpravljanje posledic pandemije Covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih prodajnih in dobaviteljskih verigah, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podjetja, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in ohranitev delovnih mest v podjetju. Pridobljena sredstva podjetju omogočajo modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo digitalnih poslovnih modelov, s katerimi bo dolgoročno okrepilo konkurenčni položaj na trgu.

  • Izvedba digitalne transformacije v podjetju z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom
  • Povečanje stopnje digitalne pismenosti in dvig digitalnih kompetenc zaposlenih
  • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

Skupna vrednost projekta: 166.519,00 EUR

Višina sofinanciranja: 99.911,00 EUR

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5

Naziv operacije: Ohranitev delovnih mest

Čas izvajanja: 1.1.2021 do 31.12.2021

Glavni namen/cilj operacije: V sklopu javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5 na območju Republike Slovenije, razpisanega s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada, je podjetje PVC Nagode, d.o.o. pridobilo sredstva za sofinanciranje operacije 'Ohranitev delovnih mest'. Cilj javnega razpisa je ohranjanje gospodarske dejavnosti z zagotavljanjem likvidnosti in dostopa do financiranja za blaženje negativnih posledic vpliva COVID-19.
Povezava na spletno stran: https://www.srrs.si/

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Naziv operacije: Digitalizacija prodajne poti in promocijskih gradiv za promocijo na tujih trgih

Čas izvajanja: 04.09.2020 - 30.10.2020

Glavni namen/cilj operacije: Podjetje bo z izvedenim projektom (aktivnost C), izdelanim konfiguratorjem izdelkov omogočilo potencialnim tujim kupcem, da si po lastnih željah sestavijo izbrani izdelek, kar bo pripomoglo k hitrejši obdelavi naročil, večji prodaji in povečanju konkurenčnosti.

Finančna podpora (višina subvencije) znaša: 9.999,00 EUR.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Podjetje PVC Nagode d.o.o.je na javnem razpisu za »Vavčer za tržne raziskave tujih trgov« uspešno pridobilo sofinanciranje za za projekt operacije »Raziskava trga za PVC in ALU okenske segmente v povezavi z možnostmi in priložnosti PVC NAGODE za vstop na trg Republike Severne Makedonije 2019«. Operacija je sofinancirana prek Vavčerja za tržne raziskave tujih trgov.

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuda gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov in zadrug k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si